Dark Light

Return policy

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.

Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Odstąpienie od Umowy sprzedaży może nastąpić z wykorzystaniem wzoru formularz odstąpienie od umowy, stanowiącego załącznik nr. 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Oświadczenie może zostać przesłane na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

Koszt zwrotu towaru ponosi Klient. Paczka musi być wysłana w ten sam sposób i zapakowana w fabryczne pudełko kartonowe lub być z wykorzystaniem palety, jeżeli takowa była użyta w momencie dostawy.

W przypadku skutecznego skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy, zapłacona przez niego kwota zostanie zwrócona za pośrednictwem tego samego kanału płatniczego, który został wykorzystany na zapłatę towaru.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

W przypadku zakupu przez przedsiębiorcę, zwrot możliwy jest wyłącznie dla jednoosobowych działalności gospodarczych, wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). Towary zakupione na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub inną spółkę prawa handlowego nie podlega zwrotowi.

Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.